4735 Sayılı Kanunun Geçici 4üncü Maddesi

MANİSA DEFTERDARLIĞI

BASIN BİLGİ NOTU

Ülkemizin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla  yüklenicilere;  Sözleşmelerin   idare onayına bağlı olarak fesih veya devir hakkı verilmesi konusunda;  17.01.2019 tarihli ve 7161 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32 inci maddesi ile 05.01.2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa “Sözleşmelerin Tasfiyesi veya Devri” başlıklı Geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

Anılan madde kapsamında;  31.08.2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanun gereğince ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilmesi veya devredilmesi hüküm altına alınmıştır.

YÜKLENİCİLER TARAFINDAN  YAPILACAK İŞLEMLER

19.01.2019 – 19.03.2019 tarihleri arasında ve her durumda 19.03.2019 tarihi mesai bitimine kadar anılan maddede belirtilen koşullar kapsamında sözleşmenin tarafı olan idarelere başvuru yapılması gerekmektedir.

İDARELER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

  1. İmalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelip, gelmediğini, bu artışların sözleşmenin  sürdürülebilirliğini etkileyip etkilemediği veya ne ölçüde etkilediği hususlarını  içerecek  talep yazısı ile  belirtilen işe ait sözleşmenin fotokopisi,  ekte yer alan bilgi formunu düzenleyerek,  Hazine ve Maliye Bakanlığına (Strateji Geliştirme Başkanlığı) göndereceklerdir.
  2. Talep yazısında;  yüklenicinin tasfiye, devir, süre uzatımı ile ilgili olarak idarenin olumlu ya da olumsuz değerlendirmesi gerekçelerinin yer alması gerekmektedir.

Yükleniciler için   19.03.2019 Salı Günü    son başvuru tarihi olup,  bu tarihten sonra yapılan başvurular işleme alınmayacağından,  hak ve menfaat kaybı yaşanmaması  hususu Kamuoyuna saygıyla ilan olunur.